1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra områden
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Anvisningar LCA beräkning byggprojekt
En gågata med hus på vardera sida

Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt

Här sammanfattas IVL:s rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning av en byggnad bör utföras för olika ändamål. Det gör vi i form av anvisningar för hur beräkningar kan utföras så att de håller den kvalitet som krävs för att till exempel kunna jämföra beräkningar.

Bygg- och fastighetssektorn använder sig av livscykelanalyser (LCA) som ett verktyg för att mäta miljöpåverkan från en byggnad. I den svenska byggsektorn ligger fokus främst på klimatpåverkan. Nedan likställs därför LCA avseende klimatpåverkan med termen klimatberäkning.

Upphandlare ansvarar själva för de krav som ställs i sin upphandling och det står varje aktör fritt att i sitt arbete referera till, förändra eller stryka anvisningar som inte är relevanta i sina byggprojekt. För dig som upphandlar kan du antingen referera direkt till anvisningarna i förfrågningsunderlaget eller inkludera dem som bilagor i upphandlingen.

Den som upphandlar bör även se över alla anvisningars relevans i det enskilda projektet och att det inte finns motstridigheter mellan egna krav och dessa anvisningar. Det är rekommenderat att ange hur varje anvisning ska hanteras i respektive skede. Exempel på en sådan hänvisning finns i anvisningarna.

I juni 2024 uppdaterades anvisningarna och istället för 15 separata dokument finns det nu endast ett gemensamt. Äldre versioner av anvisningarna finns att hämta här nedanför.

Anvisningarna ovan är bland annat baserade på erfarenheter och råd från forskningsprojekten:

  • Klimatkrav till rimlig kostnad, finansierat av Stiftelsen IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest.
  • Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för Lokal Färdplan Malmö 2030, finansierat av Vinnova.
  • Klimatkrav till rimlig kostnad ROT (Implementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad), finansierat av Energimyndigheten.
  • Utveckling av metodik för klimatberäkning av en byggnads hela livscykel, finansierat av Stiftelsen IVL och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond).

Miljöberäkningsverktyg inom bygg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Läs mer om BM

Prenumerera på våra nyhetsbrev