Säker och hållbar kemi

Kemikalier är en del av vårt välfärdssamhälle.
Vi hjälper näringslivet att skapa och upprätthålla säkerhet och hållbarhet i sitt kemikaliearbete och stöttar myndigheter i att ha kontroll över kemikalier i miljön.

Minskad resursanvändning med säkra och cirkulära kemikalieflöden

Kemiindustrin står inför stora omställningar för att minska sin klimatpåverkan och skapa säkra, cirkulära flöden.
För att nå dit behövs nya processer och produkter som bygger på hållbara och förnybara råvaror samt är säkra för människa och miljö.

Kemiska ämnen i miljön

Vi tar fram kunskap om kemikalier i vår omgivning. IVL har lång erfarenhet av att analysera farliga ämnen och bedöma konsekvenser för hälsa och miljö. Vi gör spridningsberäkningar av utsläpp och nyttjar avancerad teknik för att mäta och analysera ämnen i både luft, mark, biota och vatten.

Kemikalier i livscykeln

IVL arbetar för säkra och hållbara kemikalier genom hela värdekedjan. Tillämpad grön kemi, kemiska analyser och LCA-bedömningar av ämnen i material och produkter utförs utifrån vetenskapligt grundande metoder. IVL kan erbjuda hjälp och rådgivning i alla delar av produktion, försäljning och avfall/återvinning.

Regler och styrning för kemikalier

Vi arbetar för att bättre kunna kontrollera den strida strömmen av kemikalier i vår miljö och säkra en hållbar produktion och användning av kemiska ämnen. Vi stöttar företag i att uppfylla lagstiftning och belyser förbättringar som behövs i olika regelverk för att skydda människa och miljö.

Mistra SafeChem

Magazines

Mistra SafeChem – två år in i forskningen

Den andra årsredovisningen från forskningsprogrammet Mistra SafeChem är nu publicerad. Här kan du läsa om arbetet under 2021, men också få en överblick över programmet och arbetet för en hållbar kemiindustri.

SusChem

tall

SusChem – nätverk för hållbar kemiindustri

SusChem Sweden är ett europeiskt nätverk för företag och forskare. Det arbetar för att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier.

 

PARC

PARC – partnerskap för säkra kemikalier

EU:s partnerskapsprogram PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals – ska bidra till en säker kemikaliehantering och stärka dialogen mellan forskare och myndigheter. IVL bidrar inom flera delar av PARC.

Basta

Lyftkran

Basta – för giftfri miljö

IVL:s dotterbolag Basta är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Basta vill fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Senaste nyheterna inom säker och hållbar kemi

Så jobbar IVL med hållbar och säker kemi

Värdekedjan för många kemikalier är komplex – från utvinning av råvaror och tillverkning till användning i industriella processer och produkter, och allt för ofta dess yttersta miljöpåverkan. IVL arbetar systematisk med utveckling och riskbedömning av produkters kemikalieinnehåll, med målet att minimera miljö- och hälsorisker.

Figur om kemikalier utvinning

IVL erbjuder ledande kompetens och utrustning för vatten- och luftundersökningar. Vi har mångårig erfarenhet av miljömätningar vid gruv- och mineralverksamheter och erbjuder också miljötekniklösningar för att minska utsläppen och öka kostnadseffektiviteten genom processoptimering och den senaste reningstekniken.

Vi arbetar med metoder för att öka spårbarheten för hållbara metaller och mineraler. Vi hjälper kunder att kartlägga kritiska råmaterial som ingår i produkter. Vi hjälper företag uppfylla kundkrav och lagstiftning inom konfliktmineraler. Vi kan också stötta inom arbete med strategiska metaller vad gäller sociala aspekter, miljörisker och säker tillgång.

En viktig komponent för att skapa en hållbar kemiindustrin är övergången från beroende av fossila till förnyelsebara råvaror. IVL bedriver forskning för att möjliggöra skapandet av morgondagens kemikalier från infångad koldioxid och bioråvara.

IVL erbjuder tjänster för att skapa säkerhet och hållbarhet gällande kemikalier, både för att klara regulatoriska krav, men också för de producenter som har visionen att gå ett steg längre med säkerhet och hållbarhet. Vi kan analysera utsläpp till den omgivande miljön från produktionsanläggningar. Dessutom hjälper vi er med livscykelanalys anpassat mot kemikalier samt lagstöd mot CLP, REACH, SCIP och produktspecifik lagstiftning. Vi tillhandahåller också säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Vi kan stötta i utveckling av produkter och material och identifiera kemikalier för substitution som ingår i varor. Vi utför analyser och provtagningar av kemiskt innehåll i produkter och material. Vi hjälper företag att identifiera särskilt farliga ämnen i varor genom kommunikation i leverantörskedjan och rapportering till SCIP-databasen.

Att välja rätt produkt utifrån kemiskt innehåll blir alltmer viktigt i den cirkulära ekonomin. Både producenter och konsumenter blir också mer kunniga och krav ställs både på frivillig basis genom olika certifieringssystem och genom lagstiftning.

IVL hjälper dig göra medvetna materialval genom att ta ett livscykelperspektiv, bland annat med hjälp av våra verktyg som BASTA och eBVD. Dessutom, med hjälp av tilläggsanalyser får du en enkel överblick kring produkternas miljöpåverkan, kemiska innehåll och potential för användande i en cirkulär process. Vi kan också stötta med kravställning vid inköp och upphandling.

Med vår expertis inom olika globala marknader hjälper vi företag som vill kunna importera och exportera produkter så att lagkraven uppfylls.

Våra experter arbetar med att bedöma risker med kemiska produkter och följer kontinuerligt nya rön och lagkrav. Vi hjälper våra kunder med riskbedömningar och rutiner för att säkerställa en säker kemikaliehantering. Vi ger råd kring att ta bort eller ersätta farliga kemikalier i produkter mot mindre farliga alternativ (substitution). Vi gör också mätningar av föroreningar i arbetsmiljön och kartläggning av orsaker till höga exponeringar samt ger förslag till åtgärder.

Vid användning av olika produkter sprids kemikalier oundvikligt till miljön. Det kan gälla kemiska produkter som tvättmedel eller bekämpningsmedel, men det finns också kemikalier som läcker från olika material. IVL utför analyser av produkter, material och miljöprover. Riskbedömningar görs av hur potentiella emissioner påverkar människa och miljö.

Vi studerar hur farliga ämnen inverkar på möjligheten att maximera återvinningen samtidigt som risken minskar för att farliga ämnen sprids i kretsloppet. Vi kartlägger också avfallsströmmar av farligt avfall, bland annat farliga ämnen i textil, byggvaror och elektronik.

Dock är det klart att materialåtervinning inte alltid är bra. Avfall som innehåller farliga ämnen ska inte tillbaka in i kretsloppet. Många av produkterna vi omges av innehåller ämnen som kan vara skadliga för både hälsa och miljö, exempelvis flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster eller vattenavvisande ämnen i textilier.

IVL arbetar med provtagning och analys av ämnen som förekommer i miljön.

Det kan gälla såväl att analysera om miljökvalitetsnormer uppfylls som att undersöka nyligen upptäckta föroreningar eller förutsättningslösa screeningundersökningar.

Våra laboratorier kan analysera många typer av prover och kan även utveckla nya analysmetoder vid behov. Vi har långa tidsserier och rapporterar regelbundet nationella utsläppsdata av olika kemikalier på uppdrag av Naturvårdsverket.

Dags för sjösättning – har du koll på din båtbottenfärg?

En vanlig 30 fot lång segelbåt från 80-talet, med flera lager färg, kan täckas av flera kilo färg och innehålla åtskilliga procent koppar, zink, TBT och andra biocider.

Förr användes stenkolstjära och blymönja. Under 60-talet tillsattes PCB i bottenfärg och i början av 70-talet började färgtillverkarna tillsätta tennorganiska ämnen, TBT. Även om dessa ämnen är förbjudna sedan länge påverkar de fortfarande miljön.

Hur ska du som båtägare tänka kring valet av båtbottenfärg?

Kartläggning, mätning och sanering av föroreningar

Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter. IVL kartlägger föroreningar samt deras effekter på miljön.
Läs mer om IVL:s arbete med förorenade områden och oljeskador.

Oljeskador

Bensin som läckt ut i vatten.

Nya bränslen ändrar förutsättningar vid sanering

Ny sammansättning av bränslen förändrar hur bränslespill i vattentäkter bör hanteras och saneras. En ny studie ska bidra till bättre riskbedömningar av miljöskador som uppkommer vid utsläpp av olika drivmedel.

Kvicksilver

Michelle Neretorp på Svalbard

Kvicksilver - det arktiska dilemmat

Kvicksilver har fascinerat i årtusenden, omgivet av myter och föreställningar om odödlighet och hälsa. Nu vet vi som väl är bättre, men problemet med kvicksilver i miljön lever kvar, särskilt i den delen av världen som är längst från utsläppen – Arktis.

Säker och hållbar kemi - från vetenskap till verklighet

Arbetsmiljö

Worker or technician or engineer woman smile and look forward in front of rail of the machine with her co-worker as background in factory.

Ny metod för att mäta kemikalier på huden

Många yrkesroller kommer i kontakt med hälsofarliga kemikalier och löper risk att utveckla allergi och handeksem. I ett nytt projekt finansierat av AFA Försäkring ska IVL:s forskare utveckla en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen.

Återvunnen polyester

Siptex anläggning för textilsortering

Återvunnen polyester från Siptex till Stadium

I samarbete med den svenska sportmodekedjan Stadium ska polyester från textilsorterings-anläggningen Siptex nu återvinnas till nytt tyg. I första hand ska produktionstester på fem ton göras, med förhoppningen om att sen kunna skala upp.

Svaveldirektivet

En båt i snö

Renare marint bränsle ger bättre luft ombord

Svaveldirektivet från 2015 som begränsar svavelutsläppen från fartyg i Östersjön och Nordsjön har mer än halverat svaveldioxidhalterna i området. Forskning visar att fartyg som kör på renare marint bränsle även får bättre luft ombord.

Våra experter berättar om kemirelaterade frågor

Vi arbetar för att minimera både miljö- och hälsoproblem orsakade av kemikalier.

Kontakta IVL:s experter inom säker och hållbar kemi

A portrait of a woman

Helena Norin

Gruppchef Kemi och lagkrav

Gunnar Thorsén

Gunnar Thorsén

Miljökemi

A portrait of a woman

Karin Sanne

Gruppchef Life Cycle Management

A portrait of a woman

Jeanette Green

Gruppchef Affärsutveckling

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.